Home - Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hieronder volgen de algemene voorwaarden voor de diverse cursussen, modules en opleidingen van Kynotrain. In het onderstaande wordt met cursus ook module, workshop of opleiding bedoeld en met student wordt ook cursist of deelnemer bedoeld. Boven elk onderdeel wordt aangegeven voor welke website van Kynotrain het van toepassing is, indien het niet voor elke website van toepassing is.

1. Inschrijvingen

Inschrijving vindt plaats door middel van een digitaal inschrijvingsformulier, welke te vinden is op een van de volgende websites:
www.kynotrain.nl
www.kynocongres.nl
www.puppycursus.nl
Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de hier genoemde voorwaarden en bepalingen.

kynotrain.nl (Instructeursopleiding)
Toelating tot een cursus geschiedt op volgorde van binnenkomst van het inschrijvingsformulier. Nadat Kynotrain je inschrijvingsformulier heeft ontvangen, krijg je een ontvangstbevestiging per e-mail. Dit is géén bewijs van deelname. De inschrijving verplicht de student tot betaling van het cursusgeld, ook als deze ontvangstbevestiging niet zou zijn ontvangen. Ongeveer 2 weken voor aanvang van de cursus krijg je de definitieve bevestiging en factuur toegestuurd, tenzij je na die termijn hebt ingeschreven.

De inschrijving wordt gesloten op het moment dat het maximale aantal studenten is bereikt. Je vindt deze informatie op de website.

kynocongres.nl
Inschrijving vindt plaats vanaf het moment dat de datum bekend is. Deze zal bekend gemaakt worden via de website en sociale media. I.v.m. Corona kan het zijn dat we werken met een maximaal aantal deelnemers. In dat geval vindt inschrijving plaats op volgorde van binnenkomst. Je ontvangt na inschrijving per e-mail een bevestiging. Je inschrijving is pas geldig nadat betaling is ontvangen. (zie bij het kopje betaling)

puppycursus.nl
De inschrijving voor de e-cursus op www.puppycursus.nl is toegankelijk voor iedereen. Na inschrijving wordt men doorgestuurd naar de betaalpagina, waar een overzicht van de kosten te zien is. Door op betalen te klikken wordt men doorverwezen naar het betaalsysteem, vanwaar de betaling kan worden voldaan. De e-cursus is vanaf dat moment een half jaar beschikbaar. Daarna kan het abonnement per half jaar verlengd worden. De e-cursus is dan beschikbaar voor iedereen die met de puppy aan de gang gaat. Hij is dus niet persoonsgebonden maar puppy-gebonden. Het is niet toegestaan de inloggegevens te delen met andere puppy-eigenaren.

2. Betaling

kynotrain.nl
Na ontvangst van de factuur dient het volledige cursusgeld, binnen de op de factuur vermelde termijn, te worden voldaan. Kynotrain is gerechtigd studenten die het cursusgeld niet of niet tijdig betalen van deelname uit te sluiten. Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige student c.q. de werkgever die de betalingsverplichting op zich heeft genomen of heeft overgenomen. Mocht de student c.q. de werkgever nalatig blijven, dan kan Kynotrain van haar bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst en vordering van schadevergoeding gebruik maken. Indien de werkgever zijn betalingsverplichting niet nakomt of verklaart daartoe niet meer bereid te zijn, kan de student de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening voortzetten.

Kynotrain behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren. Wanneer een cursus geen doorgang kan vinden, ontvang je hiervan bericht. Daarnaast zal volledige restitutie plaats vinden van lesgeld dat reeds is betaald voor de betreffende cursus. Bij inschrijving kan om een betalingsregeling worden verzocht. Studenten die op basis van een vrijstelling alleen examen doen, ontvangen een rekening voor administratiekosten, het examengeld en de verplichte lesmap. Het betreffende bedrag dient binnen de op de factuur vermelde termijn, te worden voldaan.

kynocongres.nl
Betaling voor inschrijving kan via ideal of bancontact en via factuur. Na ontvangst van de factuur dient het volledige cursusgeld, binnen de op de factuur vermelde termijn, te worden voldaan. Kynotrain is gerechtigd deelnemers die het inschrijfgeld niet of niet tijdig betalen van deelname uit te sluiten. Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige deelnemer c.q. de organisatie die de betalingsverplichting op zich heeft genomen of heeft overgenomen. Mocht de student c.q. de organisatie nalatig blijven, dan kan Kynotrain van haar bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst en vordering van schadevergoeding gebruik maken. Indien de organisatie zijn betalingsverplichting niet nakomt of verklaart daartoe niet meer bereid te zijn, kan de deelnemer de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening voortzetten.

Kynotrain behoudt zich het recht voor een congres te annuleren. Wanneer een congres geen doorgang kan vinden, ontvang je hiervan bericht. Daarnaast zal volledige restitutie plaats vinden van inschrijfgeld dat reeds is betaald voor het betreffende congres.

puppycursus.nl
Betaling kan via iDeal en Bancontact. In bijzondere gevallen kan men vragen om teruggaaf van het lesgeld. Dit kan bijvoorbeeld bij overlijden van de puppy als de cursus nog niet is afgemaakt. Hiervan kan men een verzoek indienen via info@kynotrain.nl

3. Annuleren

Het niet deelnemen aan dan wel voortijdig beëindigen van een cursus is alleen mogelijk door op te zeggen via een email aan info@kynotrain.nl.

kynotrain.nl
Wanneer je ten minste 7 weken vóór de eerste cursusdag opzegt, wordt alleen € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij opzegging minder dan 7 weken vóór de eerste cursusdag is de helft van het cursusgeld én €15,00 aan administratiekosten verschuldigd. Bij opzegging minder dan 10 dagen vóór aanvang van de eerste cursusdag is 75% van het cursusgeld én €15,00 aan administratiekosten verschuldigd. Wanneer je tijdens de cursus opzegt, is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk. Kynotrain accepteert vervangers voor reeds ingeschreven studenten. Een vervanger kan echter pas na overleg met Kynotrain worden voorgedragen. De oorspronkelijk ingeschreven cursist (dan wel de organisatie die hem heeft ingeschreven) blijft voor het geheel aansprakelijk voor de betaling van de factuur, ook indien de in de plaats gestelde cursist in een andere categorie valt dan de oorspronkelijke cursist.

Onvoldoende aanmeldingen
Kynotrain behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren wanneer onvoldoende inschrijvingen zijn ontvangen. Mocht een cursus vol zitten (maximaal 30 studenten) dan wordt er geselecteerd op volgorde van inschrijving, tenzij anders vermeld. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding ontvang je bericht of de opleiding voor jou doorgang zal vinden.

Voortijdige beëindiging van overeenkomst
Alleen in geval van ziekte of ongeval kan restitutie van cursusgelden worden verkregen bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst, mits er sprake is van inschrijving voor een volledige opleiding. In dit geval dient binnen 20 dagen na annulering een doktersverklaring te worden overgelegd. Na ontvangst van de doktersverklaring wordt 2/3 van het cursusgeld geretourneerd, eventueel verminderd met een evenredig deel van het cursusgeld voor reeds gevolgde cursusdagen. In alle andere gevallen is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk. Door het overlijden van een student wordt de overeenkomst ontbonden. De bovenstaande regeling betreffende reeds betaald cursusgeld is hierbij van toepassing.

kynocongres.nl
Wanneer je ten minste 4 weken vóór het Kynocongres opzegt, wordt alleen € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij opzegging minder dan 4 weken vóór het kynocongres is de helft van het inschrijfgeld én €15,00 aan administratiekosten verschuldigd. Bij opzegging minder dan 14 dagen vóór aanvang van de eerste cursusdag is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk. Kynotrain accepteert vervangers voor reeds ingeschrevenen. Een vervanger kan echter pas na overleg met Kynotrain worden voorgedragen. De oorspronkelijk ingeschreven deelnemer (dan wel de organisatie die hem heeft ingeschreven) blijft voor het geheel aansprakelijk voor de betaling van de factuur.

Onvoldoende aanmeldingen
Kynotrain behoudt zich het recht voor een congres te annuleren wanneer onvoldoende inschrijvingen zijn ontvangen.

Voortijdige beëindiging van overeenkomst
Alleen in geval van ziekte of ongeval kan restitutie van cursusgelden worden verkregen bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst, mits er sprake is van inschrijving voor een volledige opleiding. In dit geval dient binnen 20 dagen na annulering een doktersverklaring te worden overgelegd. Na ontvangst van de doktersverklaring wordt 2/3 van het cursusgeld geretourneerd, eventueel verminderd met een evenredig deel van het cursusgeld voor reeds gevolgde cursusdagen. In alle andere gevallen is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk. Door het overlijden van een student wordt de overeenkomst ontbonden. De bovenstaande regeling betreffende reeds betaald cursusgeld is hierbij van toepassing.

4. Certificaten van deelname

Kynotrain.nl, Kynocongres.nl
Na de gevolgde cursus kan ​men een certificaat van deelname ontvangen. Dit kan nodig zijn voor accreditatiedoeleinden. Hiertoe is men wel verplicht de hele cursus te volgen. Met meerdaagse cursussen kan van deze regel enigszins afgeweken worden waarbij het uitgangspunt is dat men bij 80% van de cursus aanwezig moet zijn geweest.

5. Deelname aan examens

Kynotrain.nl
Studenten van Kynotrain kunnen deelnemen aan de betreffende examens, waarvoor zij de opleiding of cursus hebben gevolgd. Bij alle cursussen van Kynotrain zijn de regels van toepassing zoals beschreven in het Examenreglement, aanwezig in elke lesmap en op de website www.Kynotrain.nl.

6. Auteursrecht lesmateriaal, website teksten

Het auteursrecht op het lesmateriaal (de inhoud van de lesmap, hand-outs van de presentaties en overig lesmateriaal) berust bij Kynotrain, tenzij anders vermeld. Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Kynotrain. Inbreuk op het auteursrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.  Onder lesmateriaal wordt ook verstaan het verhaal dat de docent tijdens de les heeft verteld.

7. Gedragscode voor studenten en docenten

Kynotrain.nl
Docenten en studenten gaan op een respectvolle en correcte wijze met elkaar om. Hierdoor wordt een kader geschapen voor een goed, veilig en stimulerend werk- en studieklimaat. Wanneer studenten tijdens de lessen onrust veroorzaken, kan de docent de betrokken student daarop wijzen en bij herhaling de toegang tot de les per direct ontzeggen. Ook door studenten veroorzaakte onrust buiten de lessen om kan negatieve gevolgen hebben voor het werk- en studieklimaat, daarnaast kan er sprake kan zijn van publieke verwarring en/of schade die direct gekoppeld wordt met de bedrijfsnaam Kynotrain. Kynotrain behoudt zich het recht voor om studenten verdere toegang tot de lessen te ontzeggen als de student ook na een eerste schriftelijke waarschuwing doorgaat met onrust stoken onder andere studenten, zowel mondeling als schriftelijk via email en sociale media. Ook wanneer studenten Kynotrain en/of een van haar medewerkers in diskrediet brengt, behoudt Kynotrain zich het recht voor om de student per direct verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Inmiddels betaalde lesgelden zullen op een eerder aangegeven rekeningnummer worden teruggestort, evenredig aan het aantal lesdagen dat de student hierdoor niet meer zal volgen

8. Studiekosten

Kynotrain behoudt zich het recht voor de prijs van haar cursussen en opleidingen te wijzigen, welke wijziging niet geldt voor een reeds ingeschreven deelnemer. Bij inschrijving gelden de actuele prijzen.

9. Wat te doen bij klachten?

Kynotrain.nl
Na afloop van een cursusdag wordt iedere student verzocht een evaluatieformulier in te vullen. Hiermee kunnen op- en aanmerkingen worden gemaakt over de lesdag. Indien je ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, nodigen we je nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten.

Klachten omtrent de kwaliteit van de cursus kunnen uitsluitend schriftelijk bij de directie worden ingediend.

10. Lesdagen, lestijden,examendata en examentijden

Kynotrain.nl
Kynotrain behoudt zich het recht voor de indeling van de dag- en avondcursussen en examens voor wat betreft plaats, data en tijd te wijzigen. Bij verhindering van een deelnemer na een dergelijke wijziging dient de deelnemer zo spoedig mogelijk contact met Kynotrain op te nemen.

11. Vertrouwelijkheid

Kynotrain, haar personeel en/of voor haar werkzame personen zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Kynotrain conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. ​Zie ook onze AVG Verklaring, in de voetnoot.

12. Mag ik mijn eigen huisdier meenemen?

Kynotrain.nl, Kynocongres.nl
Omdat sommige docenten hun eigen hond meenemen voor lesdoeleinden en er ook docenten zijn met een allergie voor (een aantal) huisdiersoorten is het meenemen van huisdieren niet toegestaan zonder overleg met het hoofdkantoor.  Ongeacht of de leslocatie dit wel of niet toestaat. Dit laatste geldt niet voor officiële hulphonden en blindengeleidehonden in functie. Als de leslocatie het niet toestaat huisdieren mee te nemen is de toegang alleen mogelijk voor hulphonden en blindengeleidehonden. (KynoCongres)

13. Verschuiven door bijzondere omstandigheden

Kynotrain.nl
Verschuiven is alleen mogelijk bij een meerdaagse cursus en bij onvoorziene, bijzondere omstandigheden. Wil je binnen 14 dagen na inschrijving de datum verschuiven dan kun je kosteloos annuleren en opnieuw inschrijven
Na deze periode van 14 dagen is verschuiven alleen mogelijk bij bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere overmacht situaties. De administratiekosten voor  de 1e keer verschuiven bedragen € 25,- (Deelname kan dan alleen als er voldoende plaats is.)
Bij een 2e keer verschuiven zijn de administratiekosten € 50,-  Daarna is verschuiven niet meer mogelijk

Verschuiven van een één 1 daagse cursus: binnen 14 dagen na inschrijving: kosteloos annuleren en opnieuw inschrijven
Daarna is verschuiven naar een andere datum niet mogelijk. Er kan wel een vervanger worden doorgegeven.